Stat-kommune (kommunenivå): Her beskrives statlige føringer, kommunale føringer, samhandlingsavtaler og samhandlingsarenaer på dette nivået. Her beskrives også hvordan kompetanse, dokumentasjon, systematisk brukermedvirkning og evaluering sikres.

Enhet-tjenesten (tjenestenivå): Her beskrives barnehager og skoler, tjenester for barn, unge og familier, forebyggende program, samarbeidsmøter, tverrfaglig samhandling, eksterne samarbeidspartnere, eksterne ressurser, kompetanseheving, dokumentasjon, systematisk brukermedvirkning og evaluering. Sammen med kommunenivået danner dette nivået grunnmuren for alt som gjøres på individnivå.

Ansatt-Barn/Unge-Foreldre (individnivå): Her beskrives tilbud for barn og unge, foreldrestøttende tilbud og trygge nettsider. Her beskrives også kompetansen som må til i dette arbeidet, hovedverktøyet; sett-handlingsveilederen, tverrfaglige samhandlingsarenaer, dokumentasjon, systematisk brukermedvirkning og evaluering på dette nivået.

Målet med modellen er å synliggjøre hvordan vi jobber helsefremmende og forebyggende, hvordan vi kommer tidlig inn, og hvordan vi samhandler tverrfaglig for barn, unge og familier som trenger det. Målet er at dette skal styrke samarbeidet på tvers av tjenester og nivå, øke kjennskapen til hverandre, styrke vår kompetanse i å forebygge, komme tidlig inn og samhandle, og sist men ikke minst styrke brukermedvirkningen for alle barn, unge og foresatte.

Alt vi gjør skal fremme inkludering og forhindre utenforskap.