Oversikt tjenester for barn, unge og familier

Jordmortjenesten

Alle gravide har rett til gratis oppfølging hos jordmor og/eller fastlege. Du får tilbud om svangerskapskonsultasjoner inkludert fosterdiagnostikk og ultralyd.

Informasjon om svangerskapsomsorgen i Oppdal finner du her.

Du kan lese mer om svangerskapsomsorgen i Norge her.

Helsestasjon 0- 5 år

Helsestasjon for barn 0–5 år er et gratis tilbud for barn og foreldre i den kommunen du bor i. På helsestasjonen kan du få hjelp og råd fra helsesykepleier, lege og fysioterapeut. De som jobber der har taushetsplikt.

Informasjon om Helsestasjon her i Oppdal finner du her.

Du finner Oppdal helsestasjon på facebook her.

Du kan lese mer om helsestasjon i Norge her.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. I skolehelsetjenesten kan du få hjelp av helsesykepleier og fysioterapeut. De som jobber der har taushetsplikt.

Informasjon om Skolehelsetjenesten her i Oppdal finner du her.

Du kan lese mer om skolehelsetjenesten i Norge her.

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for deg mellom 12-25 år. På helsestasjonen for ungdom kan du få hjelp og råd fra helsesykepleier, lege og  jordmor. De som jobber der har taushetsplikt.

Informasjon om Helsestasjon for ungdom her i Oppdal finner du her.

Følg gjerne Oppdal_hfu på instagram.

Du kan lese mer om HFU i Norge her.

PP- tjenesten

PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.

Informasjon om PP- tjenesten her i Oppdal finner du her. 

Du kan lese mer om PP- tjenesten i Norge her.

Psykisk helse - og rusarbeid

Psykisk helse- og rusarbeid gir tjenester til personer som har psykiske vansker, er i en krise eller i en vanskelig livssituasjon og/eller har et rusproblem. Tilbudet er primært for ungdom fra ungdomskolen og oppover.

Informasjon om Psykisk helse – og rusarbeid her i Oppdal finner du her .

Du kan lese mer om psykisk helsehjelp til barn og unge i Norge her.

Barneverntjenesten

Alle kan en eller annen gang i livet komme i en vanskelig livssituasjon, hvor de har behov for hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov. I slike tilfeller har barnevernet et ansvar for å hjelpe familien.

Informasjon om Barnevernstjenesten i Oppdal og Rennebu finner du her.

Bufdir gir faglige anbefalinger, utvikler tiltak og har generell oversikt over feltet, mens det kommunale barnevernet har ansvaret for å sikre hjelp til det enkelte barn, les mer om det her. 

Medisinsk rehabilitering

Tjenester innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at pasient og bruker kan trene opp og vedlikeholde ferdigheter og evne til mestring. Målet er å kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut fra egne forutsetninger og ønsker.

Informasjon om fysioterapi og ergoterapi i Oppdal finner du her, Fysioterapi for barn og unge i Oppdal finner du her, og informasjon om Frisk liv og mestring finner du her.

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering som skal sørge for at tjenestene til den enkelte ses i sammenheng. Les mer om Koordinerende enhet i Oppdal her.

Kommunens Barnekoordinator vil bli plassert under koordinerende enhet.

Tannhelsetjenesten

Barn får gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten.

Kontaktinformasjon til den offentlige tannklinikken i Oppdal finner du her.

Les mer om tenner og tannhelse hos barn og unge her.

Legetjenesten

Fastlegen har det medisinskfaglige koordineringsansvaret for pasienter på sin liste.

Informasjon om fastlegene her i Oppdal finner du her.

Du kan lese mer om fastlege og fastlegeordningen i Norge her.

Hjemmetjenester - Avlastning

Personer og familier med tyngende omsorgsoppgaver kan ha rett til avlastningstiltak eller annen pårørendestøtte. Dersom du som forelder eller annen omsorgsyter har særlig tyngende omsorgsarbeid, skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte.

Informasjon om hjemmetjenestenes avlastning finner du her.

Du kan lese mer om avlastning og støtte til pårørende i Norge her.

NAV

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) skal bidrar til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid og aktivitet.

Har du utfordringen med privatøkonomien som for eksempel penger til mat, bolig, aktiviteter til barn, andre nødvendige utgifter eller ikke har et sted å bo kan du ta kontakt med NAV. Kontaktinformasjon til NAV Oppdal og Rennebu finner du her.

Informasjon om andre stønader rettet mot barn og familie finner du her.

 

Politiet

Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig.

Politiet i Oppdal har en politikontakt med ansvar for det forebyggende arbeidet opp i mot barn og unge. Politikontakten jobber på oppdrag fra barnehage, skole og tjenester. Politikontakten er en del av kommunens Politiråd.