Mamma mia (studie 2022-)

Mamma Mia er et forskningsbasert selvhjelpsprogram som fremmer helse og trivsel for mor, barn og partner under graviditeten og etter fødsel. Oppdal Kommune deltar i en studie hvor gravide rekrutteres til programmet og svarer på spørsmål underveis i svangerskapet og i den første tiden etter fødsel.

Programmet har en egen app som er gratis.

Stine Sofie Foreldrepakke (0-2 år)

Stine Sofie Foreldrepakke er et gratis informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre med barn fra 0 til 2 år. Programmet skal gi barn og foreldre en god start på det nye livet samt støtte og verktøy til å håndtere det som er krevende.

Stine Sofie Foreldrepakke består av nettsiden “10 smarte tips til alle småbarnsforeldre” og ei egen foreldrebok.

I trygge hender - (0-5 år)

Materialet er laget av og for helsesykepleiere, for å bruke i samtale med foreldre på helsestasjonen 0-5 år. Materialet består av en animasjonsfilm og et veiledningshefte. Helsedirektoratet støtter filmen, som også er lenke i nasjonalfaglig retningslinjene for helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Du kan lese mer om I trygge hender.

Animasjonsfilmen vises på den første barselgruppen (ca 4 uker etter fødsel) på helsestasjon. Filmen er oversatt til flere språk. Du finner filmen .

Zippys venner (1-4. trinn)

“Zippys venner- livsmestring i skolen” er et program for  1-4 trinn som lærer elevene livsmestring gjennom å mestre dagliglivets utfordringer, å identifisere og snakke om følelser, og å støtte andre.

Gjennom Zippys venner kan en jobbe systematisk med å fremme god psykisk helse og et godt psykososialt miljø. Du kan lese mer om Zippys venner.

Zippys venner benyttes i 1- 4 trinn i barneskolene i Oppdal.

Passport (5-7. trinn)

«Passport – livsmestring i skolen» er et program med mål om å styrke den psykiske helsa til barn på 5.-7. trinn ved å lære dem å bli kjent med og håndtere ulike følelser. De skal også lære å mestre vanskelige situasjoner og støtte hverandre.

Du kan lese mer om Passport.

Passport benyttes i 5-7 trinn i barneskolene i Oppdal.

MOT Robust ungdom 12-16 år (ungdomsskolen)

MOT Norge arbeider forebyggende med å motvirke samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske vansker. Det gjør vi gjennom å styrke ungdoms robusthet, livsmestring og mot.

Oppdal ungdomsskole benytter MOT-programmet Robust ungdom 12-16.

Målet er å styrke den enkeltes ungdoms robusthet og klassemiljø og skolekultur der alle blir inkludert.

Les mer om MOT– Robust ungdom 12-16 år.

MOT- Robust ungdom 16-25 år (videregående)

MOT Norge arbeider forebyggende med å motvirke samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske vansker. Det gjør vi gjennom å styrke ungdoms robusthet, livsmestring og mot.

Oppdal videregående skole benytter programmet Robust ungdom 16-25 år. Programmet er tilpasset både for 3-årig og 2-årig skoleforløp og har også egen modell for påbygg.

Målet er å styrke den enkeltes ungdoms robusthet og klassemiljø og skolekultur der alle blir inkludert.

Les mer om MOT -Robust ungdom 16-25 år.

Delbart (5-10. trinn)

På oppdrag fra skolen kommer Politikontakt ut til skolene for å undervise om  nettvett med spesielt fokus på deling av seksualiserte bilder.

Kontaktinformasjon til Politikontakt i Oppdal finner du. Les mer om Delbart

Utsett (8-10. trinn)

Utsett! er en foreldrerettet aktivitet i skolenes rusforebyggende arbeid.

Målet med Utsett! er å bidra til utsatt alkoholdebut, hindre omfattende drikking og bruk av illegale rusmidler blant ungdom, forebygge uønskede og skadelige konsekvenser knyttet til ungdom og rusmiddelbruk, og fremme betydningen av foreldrerollen og foreldresamarbeid i det rusforebyggende arbeidet.

I Oppdal gjennomføres Utsett! i samarbeid med helsesykepleier i skolehelsetjenesten på foreldremøte for 8, 9 og 10 trinn. Politikontakt er med i 9 trinn.

Les mer om Utsett!

ICDP- foreldreveiledningsprogram (foreldre i introduksjonsprogrammet)

International Child Development Programme (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse.

ICDP Huset illustrerer at de 8 temaene for godt samspill er byggesteiner for 3 dialoger. Disse bygges nedenfra med å bli bevisst på ‘tomta’ og deretter bygge ‘grunnmur’, ‘etasjer’ og til slutt ‘taket’.

Oppdal kommune tilbyr programmet til alle som bosettes med barn unger 18 år eller som får barn mens de er i introduksjonsprogrammet. Vi har lokale ICDP- veiledere.

Du kan lese mer om ICDP.

Hodebra (oppstart 2023)

Hodebra er ABC for livskvalitet og god psykisk helse for alle. ABC står for Act, Belong, Commit og er utviklet for å fremme helsekompetanse om mental sunnhet i hele befolkningen ved å inspirere til å gjøre aktive valg for en god psykisk helse. Helse bygges gjennom alt som gir god livskvalitet, glede, mestring og mening i hverdagen.

Finn ut mer om hodebra