De interne og eksterne samarbeidsavtalene beskriver samarbeidet mellom enheter og tjenester. Samarbeidsmøtene kommer i tillegg til det kontinuerlige samarbeidet i hverdagen.

Samarbeidsmøter mellom tjenestene

Samarbeidsmøter som ikke er skriftlig avtalefestet er markert med *.

 • Jordmortjenesten- legetjenesten (2 møter/ år)
 • Jordmortjenesten- Helsestasjon 0-5 år (2 møter/ år)
 • Helsestasjon 0-20 år- legetjenesten (2 møter/ år)
 • Helsestasjon 0- 20 år- tannhelsetjenesten (årlig)
 • Barneverntjenesten- Helsestasjon 0-20 år (under arbeid)*
 • Barneverntjenesten- Psykisk helse- og rusarbeid *
 • Helsestasjon – innvandrertjenesten (ukentlig) *
 • Barneverntjenesten – NAV
 • Barneverntjenesten – Innvandrertjenesten (årlig)*
 • Psykisk helse- og rusarbeid- Innvandrertjenesten (månedlig)*
 • NAV- innvandrertjenesten (2-3 møter/semester)
 • Psykisk helse – og rusarbeid – NAV- Helsestasjon 0-20 år – Legetjenesten

Samarbeidsmøter mellom oppvekstarenaer og tjenestene

 • Barnehagestyrermøter – PP tjenesten (månedlig)
 • Barnehagestyrere, helsestasjon 0-5 år  (leder, helsesykepleiere, fysioterapeut), rådgiver oppvekst (årlig, aprilmøtet)
 • Elevrådene på den enkelte skole- skolehelsetjenesten (2 møter/ år)
 • Barneskolene- Skolehelsetjenesten (årlig)
 • Ungdomsskolen- skolehelsetjenesten (årlig)
 • Privat skole- Skolehelsetjenesten (årlig)
 • Oppdal videregående skole v/ elevtjenesten – Psykisk helse- og rusarbeid- skolehelsetjenesten (skolehelseteamet) (månedlig)
 • Ledelse videregående skole- leder skolehelsetjenesten- leder psykisk helse – og rusarbeid (årlig, uke 25)
 • Oppdal videregående skole- skolehelsetjeneste- politi (2 møter/ år)
 • Rektorer grunnskolen- skolehelsetjenesten- rådgiver oppvekst (årlig)
 • Rektormøte- leder PP tjenesten
 • Spesialpedagog koordinatorer fra alle grunnskoler- PPT (2-3 møter/ år)
 • Skoleledelse og Spesialpedagog koordinator ved den enkelte grunnskole- PPT (årlig)
 • Aune barneskole (mottaksskole) – Innvandrertjenesten (2-3 møter/ semester)

Samarbeid ved overganger

Oppdal kommune har Plan for samarbeid og sammenheng barnehage- skole og  Plan for overgang barnetrinn- ungdomstrinn. Helsestasjon og skolehelsetjenesten har også prosedyre for overgangene.

Barnehage- skole

Målet for samarbeidsmøtene og – rutinene ved denne overgangen er at barn og foreldre opplever en god overgang mellom barnehage og skole. Det skal sikre at barn og foreldres behov i forhold til skolestart blir ivaretatt, slik at skolen kan legge til rette for en opplæring for elevene på best mulig måte. Barna skal gjøres kjent med skolehverdagen og få realistiske forventninger til skole/ SFO. Det er også et mål å skape en gjensidig forståelse mellom ansatte i barnehage og skole, slik at likheter og forskjeller tar vare på.

Det er utarbeidet skjema for overgangen tilpasset barna, de flerspråklige barna og foresatte (krever innlogging Compilo).

Helsestasjon gjennomfører den tverrfaglige “førskolevukku” våren før skolestart.

Plan for samarbeid og sammenheng barnehage- skole (krever innlogging Compilo).

Barneskole- ungdomsskole

Målet med samarbeidsmøter og -rutiner ved denne overgangen, er å skape sammenheng i barns oppvekstmiljø og sikre god og smidig overgang for den enkelte elev.

Skolehelsetjenesten gjennomfører det tverrfaglige opplegget;  Helsekonferanse for ungdom. Dette gjennomføres våren før elevene starter på ungdomsskolen.

Plan for overgang barnetrinn- ungdomstrinn (krever innlogging Compilo).

Ungdomsskole- videregående opplæring

Oppdal ungdomsskole har ingen beskrivelse for overgang fra kommunal ungdomsskole til fylkeskommunal videregående skole. Det gjennomføres overgangsmøter i forhold til enkeltelever, og det er egne fagmøter mellom lærerne på ungdomsskolen og videregående skole.

I de tilfeller der Skolehelsetjenesten og/ eller  psykisk helse – og rusarbeid anser helseutfordringer til en elev å være av en slik grad at det vil påvirke skolehverdagen, vil de søke å innhente samtykke til at relevant informasjon deles med skolen. Det samme gjelder for skolen når de blir kjent med helseutfordringer.