“Barn har rett til å bli hørt og til å bestemme i saker som angår dem” (Barnekonvensjonen artikkel 12).

Barnets rett til medvirkning skal gjelde i alle forhold som vedrører barn. Det innebærer at barnet skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelser som berører barnet. Barnets synspunkter skal alltid tas med i vurderingen og bidra til at avgjørelser som fattes er til barnets beste. Medvirkning innebærer mer enn å få si sin mening. Det handler om å få bruke egen kunnskap og innsikt til å påvirke sin egen fremtid. Dersom barnet får uttale seg og får anledning til å medvirke i egen sak, er det lettere at hensynet til barnets beste blir ivaretatt.

Å eie sin egen historie

Barneombudet har gjennom en ekspertgruppe av ungdommer publisert rapporten «Å eie sin egen historie».

Ungdommene har trengt hjelp fra flere tjenester samtidig og over tid og mange gode råd til tjenestene basert på sine erfaringer. Samarbeid og kommunikasjon mellom tjenestene og kommunikasjon med barn og ungdom går igjen i ungdommenes historier.

Systematisk medvirkning i barnehagen

Utviklingssamtale

Foresatte får tilbud om 2 utviklingssamtaler per år, og ellers etter behov.

Overgangssamtaler

Ved behov settes det opp overgangssamtaler ved bytte av avdeling internt i barnehagen eller fra barnehage til skole. Her beskrives Oppdal kommunes rutiner ved overganger.

Systematisk medvirkning i skolen

Elevsamtale

Elevene tilbys samtale med kontaktlærer 2 ganger i året, og ellers etter behov.

Utviklingssamtale

Foresatte inviteres til utviklingssamtale sammen med eget barm/ ungdom og kontaktlærer 2 ganger i året

Utvalg og råd i skole/ barnehage

Elevrådet

opplæringsloven paragraf 9;

“elevene skal få være med og planlegge og gjennomføre arbeidet for et trygt og godt skolemiljø, og skolen har plikt til å informere elevene og foreldrene om retten til å medvirke og uttale seg.”

Derfor finnes elevrådet, en mulighet for elevene til å engasjere seg i sin egen skolehverdag. Fra 5. klasse til 3. klasse på videregående er elevrådet lovpålagt.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Når du har barn på skolen, er du automatisk en del av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger representanter til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) – én eller flere fra hver klasse. Til sammen utgjør de et utvalg som skal ha mulighet til å påvirke skolehverdagen og være en konstruktiv samarbeidspartner for skolens. FAU kan komme med råd og innspill, men også ta opp saker på eget initiativ.

Samarbeidsutvalg (SU)

Samarbeidsutvalget i barnehagen er i følge forskriftene til barnehageloven, et rådgivende og kontaktskapende og samordnende organ for de parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens drift og innhold. Representantene velges for ett år av gangen, man ta gjenvalg dersom man ønsker det.

Ved alle norske skoler skal det finnes et samarbeidsutvalg. Disse utvalgene skal bestå av representanter fra foreldrene, elevene, undervisningspersonale, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor er den ene. Foreldrerepresentantene skal, ifølge opplæringsloven § 11-4, være fra FAU. Den ene representanten skal være FAU-lederen.

Digitale medvirkningsverktøy

MyKid

Oppdal kommune benytter MyKid – app for kommunikasjon mellom barnehagen og foresatte. Appen gjør det enkelt for foresatte å følge med på hva som skjer i sitt barns barnehagehverdag og kommunisere enkelt med barnehagen.

Visma Min Skole

Oppdal kommune benytter Visma Min Skole-app for kommunikasjon mellom skole og hjemmet. Appen gjør det enkelt for foresatte å følge med på hva som skjer i sitt barns skolehverdag.