Gjennom tverrfaglig samhandling får enhetene og tjenestene bedre og gjensidig forståelse for hverandres oppgaver. Tjenestene blir også bedre på å koordinere innsats og ansvar slik at oppfølgingen blir mer helhetlig og sammenhengende.

Årshjul tverrfaglig samhandling

Måned

Kommunenivå

Enhets- tjenestenivå

Januar

Omsorgsforum 

Helsefremmende forum

Oppvekst Oppdal 


Ungdomslag


Februar

Omsorgsforum 


ArbeidslagMars


Omsorgsforum

Kriseteam  

Ungdomslag

April

Omsorgsforum

Helsefremmende forum

Oppvekst Oppdal

Arbeidslag

Mai

Omsorgsforum


Politiråd

UngdomslagJuni

Omsorgsforum


Kriseteam


Arbeidslag

Juli

August

Omsorgsforum

Helsefremmende forum

Kriseteam

Oppvekst Oppdal

Arbeidslag

September

Omsorgsforum

Ungdomslag

Oktober

Omsorgsforum

Politiråd 

Arbeidslag

November

Omsorgsforum

Helsefremmende forum

Kriseteam

Oppvekst Oppdal

Ungdomslag

Desember

 Omsorgsforum

Arbeidslag

Ungdomslag

I fravær av SLT koordinator har Oppdal kommune “Ungdomslaget”. Dette er ledet av leder lokalt barnevern. Ungdomslaget er et tverretatlig møtepunkt hvor kommunens etater og politi møtes for å få felles situasjonsforståelse på ungdomssituasjonen i Oppdal. Målet er man kan samordne innsatsen og samhandlingen mellom kommunen og politiet i det kriminalitetsforebyggende perspektivet. Ungdomslaget skal fungere som arbeidsgruppen og ressursgruppen for politirådet.

Ungdomslaget består av barneverntjenesten, helsesykepleier ungdomsskolen/ videregående, psykisk helse og rusarbeid, NAV og politiet.

Møtes annen hver måned.

Arbeidslag

Ansatte og ledelsen ved barnehager og skoler i Oppdal gis gjennom AL tilbud om en tverrfaglig rådføring innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende retningslinjer for arbeidslag. Arbeidet skal understøtte de ansatte og ledelsen ved barnehagene og skolene i deres arbeid med barn og unge ved enheten og øke de ansattes og ledelsens kunnskap om tiltak i og utenfor Helse og familie ut fra enhetenes behov. AL kan omfatte generelle utfordringer og/eller tiltak, samt være en arena for anonym drøfting.

Arbeidslaget består av skolens ledelse, lærere på trinnet/ene, rådgiver PPT, barnevern og helsesykepleier. Psykisk helse- og rusarbeid, fysioterapeut, lege eller annen aktuell ressurs kalles inn ved behov.

Møtes annen hver måned.

Familiesenteret

Familiesenteret har åpen dør hver onsdag mellom kl. 09.00 – 12.30 med fagpersoner fra helsestasjonen, pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnevern, psykisk helsearbeid og rus. Familiesenteret kan tilby råd og veiledning ut fra familien sitt samlede behov, være noen å tenke høyt sammen med og en støtte på veien videre.

Helsestasjon i barnehagen

Barnehagene har tilbud om ett besøk av helsesykepleier og fysioterapeut.

Målet er å senke terskelen for samhandling gjennom å bli bedre kjent med hverandre og tjenestetilbudet. Videre ønsker vi å skape en arena for deling av erfaring og kunnskap.

Ønske om besøk og innhold initieres av den enkelte barnehage ut i fra behov. Flere besøk kan avtales ved behov.

Skolehelsetjenesten i skolen

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. I skolehelsetjenesten kan du få hjelp av helsesykepleier og fysioterapeut. De som jobber der har taushetsplikt.

Informasjon om skolehelsetjenesten her i Oppdal.

Informasjon om skolehelsetjenesten i Norge.

Elevtjenesten ved ungdomsskolen

Elevtjenesten  er et samarbeidsorgan for generelle tiltak vedrørende utvikling av skolens læringsmiljø. Elevtjenesten skal være en arena for anonym drøfting vedr elever en har en bekymring for.

Elevtjenesten består av rektor, helsesykepleiere, karriereveiledere, rådgiver PPT, sosiallærer, psykisk helse- og rusarbeid. Barnevernet eller annen aktuell ressurs kalles inn ved behov.

Møtes månedlig.

Elevtjenesten suppleres med arbeidslag i ungdomsskolen fra høsten 2022.

Elevtjenesten og Skolehelseteam i videregående skole

Oppdal videregående skolen har en elevtjeneste og et skolehelseteam som skal bidra til å gjøre skolehverdagen best mulig for elevene. Dette gjøres gjennom samarbeid mellom, elever, lærere, foresatte, PPT for videregående opplæring, helsesykepleier, psykisk helse og rusarbeid, og andre i hjelpetjenesten i og utenfor skolen. Alle i elevtjenesten og i skolehelseteamet har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon til elevtjenesten og skolehelseteamet ved Oppdal videregående skole.

Oppdal Videregåendeskole er en nærværskole. Det betyr at vi jobber for en trygg og forutsigbar start, hvor elever og foresatte kjenner til  vårt ønske om et tett samarbeid mellom elev, hjem, lærer og elevtjenesten.

Informasjonstime i Innvandrertjenesten (voksenopplæringen)

Innvandrertjenesten arrangerer ukentlige informasjonstimer i voksenopplæringen. Informasjonstimene har et bredt innhold og hele Oppdal bidrar med sin unike kompetanse.

Temaer og bidragsytere kan være; kosthold, aktivitet, røykestopp, kvinnehelse, livsmestring ved helsesykepleier og veileder fra psykisk helse- og rusarbeid. Tannhelse ved tannpleier. Personlig økonomi, jobbsøk, skattemelding ved NAV. Bank og forsikring ved lokal bank. Arbeidslivets spilleregler ved aktuelle fremtidige arbeidsplasser i Oppdal. Norges lover, vold og nettvett, sosiale media ved politiet. Barnevernets rolle og Norges lover omkring barn ved barnevernet. Kristne høytider ved Prest. Brannsikkerhet ved Brann- og redningstjenesten. Skolesystem ved mottaksskole. BUA- utlån av utstyr ved daglig leder. Vedlikehold av sykkel ved lokal sportsbutikk. Boveiledning ved innvandrertjenesten.  Førstehjelp ved røde kors. Turer, svømming og konserter ved frivillige lag, kulturskolen og kulturhuset.

Følg Innvandrertjenesten i Oppdal på facebook