Mange av utfordringene barn, ungdom og familier har, kan løses innenfor våre kommunale tjenester, men noen ganger er det behov for veiledning og hjelp fra eksterne samarbeidspartnere.

BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk)

BUP hjelper barn under 18 år med sin psykiske helse.

Psykologer fra BUP kommer til Oppdal hver måned for å veilede ansatte i tjenestene, og gjennomføre førhenvisningsmøter med barn/unge, foresatte og saksansvarlig fra den tjenesten som bringer saken inn til BUP- konsultasjonen. Konklusjonen kan da bli at barnet henvises BUP eller at hjelpen skal gis av lokalt hjelpeapparat (ingen henvisning foreløpig).

Det er lege og/ eller barnevern som henviser til BUP. PPT gjennomfører mye av utredningene i forkant av en henvisning, men har ingen selvstendig henvisningsrett. Lege kan henvise til BUP uten å benytte BUP-konsultasjonen i kommunen.

Oppfølgingen av BUP skjer ved avdelingen i Orkdal. I Oppdal prøves det nå ut å gjennomføre den første samtalen (med barnet/ ungdommen og foreldre), etter henvisning og inntak, i Oppdal.

Les mer om Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs Hospital avd. Orkdal

For å sikre e behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid, er det etablert pakkeforløp.

Familievernkontoret i Trondheim

På familievernkontoret møter du fagpersoner med videreutdanning i familieterapi. Alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien kan få tilbud om behandling og rådgivning fra familievernet.

Familievernet krever ikke henvisning fra lege eller lignende. Du tar selv kontakt for å gjøre en avtale. Det er helt gratis å benytte seg av tjenesten. Tjenesten har taushetsplikt.

Familievernkontoret i Trondheim kommer er i Oppdal hver måned.

Barnehuset i Trondheim

Statens barnehus i Trondheim er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for eller vitne til vold eller seksuelle overgrep. Tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemming.

Det er politiet i Oppdal som i samarbeid med barnevernstjenesten sørger for at barn og unge sikres tilbudet fra Barnehuset i Trondheim.

Les mer om hva en kan forvente når du kommer til barnehuset.

Les nasjonal retningslinjene for statens barnehus.

Barnehusets konsultasjonsteam

Barnehusets konsultasjonsteam er et tverrfaglig sammensatt team med deltaker fra ulike offentlige etater som til daglig arbeider med utsatte barn og unge. Tema for drøfting med konsultasjonsteamet kan være bekymringer for enkeltbarn hvor en er usikker på hva som er fornuftig å gjøre i saken, hvem som bør involveres, lovgrunnlag, grad av bekymring i forhold til mistanke om vold, seksuelle overgrep eller annen omsorgssvikt. Sakene legges frem anonymt, og tidspunkt forhåndsavtales med Barnehuset.

De som kan henvende seg med saker er alle ansatte i offentlige enheter som arbeider med barn og unge i Trøndelag, som f.eks barneverntjenestene, helsesykepleier, barnehagepersonell, lærer, m.m. Det er anledning til å gjennomføre konsultasjonen sammen med eventuelle samarbeidspartnere og konsultasjonen kan skje ved oppmøte her, via videokonferanse eller telefonkonferanse.

Orkdal Distriktspsykiatrisk Senter (DPS)

Ungdom over 18 år med behov for psykiatrisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, følges opp ved Orkdal DPS.

Barne - og ungdomsklinikken (BUK) - St. Olavs Hospital

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) mottar pasienter i alderen 0 – 16 år, og de fleste kronisk syke barn behandles her inntil de fyller 18 år. Barn med ortopediske sykdommer mottas til de fyller 18 år.

Rehabiliteringssenter

Oppdal kommune samarbeider tett med flere rehabiliteringssentre.
Her kan du lese mer om de:

Krisesenteret i Orkland

Krisesenteret for Orkdal og omegn er et lavterskeltilbud for personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, og som trenger beskyttelse eller veiledning. De er tilgjengelig 24 timer i døgnet, året rundt. Du trenger ingen henvisning fra lege eller andre etater for å komme i kontakt med de. Alle som jobber ved krisesenteret har taushetsplikt. De kan tilby et trygt og midlertidig bosted i en akuttfase. Botilbud skal føles som et hjem i en sårbar situasjon.

Krisesenteret har en egen barnefagansvarlig som er primærkontakt for barna. De tilbyr samtaler som er tilrettelagt for barn.

Her er en film om å være barn på krisesenteret:

Viktoria familiesenter

Viktoria familiesenter er et statlig hjelpetiltak i barnevernet som eies av Bufetat i Region Midt-Norge.

Tiltaket er for ufødte og sped- og småbarn opp til skolealder med foreldre som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Barn i alderen 0-3 år prioriteres. Senteret kartlegger barnas omsorgssituasjon og foreldres omsorgsferdigheter, og tilbyr hjelp til foreldre slik at de bedre kan ivareta og bidra til at sitt barn får god utvikling. Familiesenteret kan gi tilbud til inntil 7 familier av gangen hvorav 6 av dem bor ved senterets døgnavdeling i Trondheim. En familie bor i egen hjemkommune og mottar tiltak i forkant eller etterkant av opphold ved døgnavdelingen.

Blå kors Lade behandlingssenter

Er du gravid eller småbarnsforelder og har et rusproblem? På Lade behandlingssenter  kan du, din partner og barnet ditt få god hjelp og behandling sammen i deres familieavdeling.