Tverrfaglig samhandling

Tverrfaglig samtale på Familiesenteret

Familiesenteret kan tilby råd og veiledning ut fra familien sitt samlede behov, være noen å tenke høyt sammen med og en støtte på veien videre. En tverrfaglig samtale på Familiesenteret kan være nyttig for å avklare riktige samarbeidspartnerenivå 2, trinn 1 i sett-handlingsveilederen. Stafettholder avklarer sammen med de det gjelder hvem som blir med i samtalen på Familiesenteret.

Mer informasjon om familiesenteret finner du her.

 

Familiesenteret gir også et tilbud om tverrfaglig råd og veiledning til deg som jobber med barn og unge i Oppdal. Det kan omhandle situasjoner angående enkeltbarn/ungdom/familie som du er i kontakt med som ansatt/voksen. Alle personopplysninger skal anonymiseres i møte med Familiesenteret.

NB: Dette erstatter ikke Arbeidslaget (for dere som har det), men åpner opp for raskere og mer individuell veiledning ved behov.

Vi er tilgengelig onsdager 09.00-12.30 på Helsestasjonen, eller digitalt via Teams. Ta kontakt på telefonnummer 918 96 076 for avtale.

 

Samarbeidsmøte

Når flere enn en tjeneste/ enhet er involvert i et samarbeid, er det et samarbeidsmøte. Samarbeidsmøte skal ha et tydelig mål, gode rammer og en tydelig ledelse. Benytt gjerne “forberedelse og gjennomføring av møte” som du finner som verktøy i sett-handlingsveilederen, eller her.

Samarbeidsmøtet går over til å hete ansvarsgruppemøte når en ser at det er behov for å koordinere tjenester over lengere tid.

Ansvarsgruppemøte

Det opprettes en  ansvarsgruppe når det er behov for å koordinere tjenester til bruker over lengre tid. Den består av brukeren og representanter for tjenester som brukeren mottar. Den enkelte i ansvarsgruppa har ansvar for bidra med aktuelle tjenester fra egne fagfelt. Ansvarsgruppa setter opp mål og tiltak i forhold til det og fordeler ansvar og har møter etter behov. Alt dokumenteres i i en individuell plan (IP). En i gruppen har rollen som IP-koordinator. Koordinerende enhet har myndighet til å peke ut IP- koordinatoren.