Oppdal kommune vil være tilgjengelig for deg når du trenger det. Det er ikke alltid så lett å vite hvor man skal gå, men vit at du bare kan gå til den du kjenner deg mest trygg på, så finner dere veien videre sammen. Alle som jobber med barn og unge i Oppdal vil at du skal bli SETT og vi er pliktig til å hjelpe deg. Vi vil at du skal få den hjelpen du trenger, når du trenger det.

Oversikt, informasjon og kontaktinformasjon til tjenestene.

Veiledningssamtaler (0-25 år)

Helsestasjon: 

 • Helsesykepleier i Helsestasjon (0-5 år)
 • Fysioterapeut barn og unge (0-18 år)

Informasjon om Helsestasjon i Oppdal.

Du finner Oppdal helsestasjon på Facebook.

Info om helsestasjon i Norge.

Skolehelsetjenesten (6-20 år):

Trenger du å snakke med noen, ta kontakt med oss. Går du på skole kan du bare stikke innom helsesykepleier på skolen eller ringe henne. Du kan også ringe Helsestasjon for å gjøre avtaler. Vi er her for deg.

 • Helsesykepleier i skolehelsetjenesten
 • Fysioterapeut barn og unge (0-18 år)

Informasjon om Skolehelsetjenesten her i Oppdal.

Info om skolehelsetjenesten i Norge.

Helsestasjon for Ungdom (HFU) (13-25 år):

 • Helsesykepleier, lege eller jordmor.

Informasjon om Helsestasjon for ungdom i Oppdal.

Følg gjerne Oppdal_hfu på instagram.

Info om HFU i Norge.

PP-tjenesten (0-15 år):

 • PP rådgiver (0-15 år)

Informasjon om PP- tjenesten i Oppdal.

Informasjon om PP- tjenesten i Norge.

Barnevernet (0-25 år):

 • veileder i barneverntjenesten

Informasjon om Barnevernstjenesten i Oppdal og Rennebu.

Bufdir gir faglige anbefalinger, utvikler tiltak og har generell oversikt over feltet, mens det kommunale barnevernet har ansvaret for å sikre hjelp til det enkelte barn.

Psykisk helse- og rusarbeid (13 år-):

 • veileder i psykisk helse- og rusarbeid, krever henvisning fra lege.

Informasjon om Psykisk helse – og rusarbeid i Oppdal.

Informasjon om psykisk helsehjelp til barn og unge i Norge.

Psykolog

 • Ansatte i tjenestene kan involvere kommunepsykolog i samtaler ved behov

Fastlege (0-25)

 • Alle har en egen fastlege.

Informasjon om fastlegene i Oppdal.

Informasjon om fastlege og fastlegeordningen i Norge.

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjon for barn 0–5 år er et gratis tilbud for barn og foreldre. På helsestasjonen kan du få hjelp og råd fra helsesykepleier, lege og fysioterapeut. De som jobber der har taushetsplikt.

Informasjon om Helsestasjon i Oppdal.

Du finner Oppdal helsestasjon på Facebook

Informasjon om helsestasjon i Norge.

Skolehelsetjeneste grunnskolen

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. I skolehelsetjenesten kan du få hjelp av helsesykepleier og fysioterapeut. De som jobber der har taushetsplikt.

Informasjon om Skolehelsetjenesten i Oppdal.

Informasjon om skolehelsetjenesten i Norge.

Elevtjeneste og skolehelseteam i videregående skole

Oppdal videregående skolen har en elevtjeneste og et skolehelseteam som skal bidra til å gjøre skolehverdagen best mulig for elevene. Dette gjøres gjennom samarbeid mellom, elever, lærere, foresatte, PPT for videregående opplæring, helsesykepleier, Psykisk helse og rusarbeid, og andre i hjelpetjenesten i og utenfor skolen. Alle i elevtjenesten og i skolehelseteamet har taushetsplikt.

Kontaktinformasjon til elevtjenesten og skolehelseteamet ved Oppdal videregående skole.

Oppdal Videregåendeskole er en nærværskole. Det betyr at vi jobber for en trygg og forutsigbar start, hvor elever og foresatte kjenner til vårt ønske om et tett samarbeid mellom elev, hjem, lærer og elevtjenesten.

Logoped

Logopeden hjelper mennesker som av ulike grunner har problemer med å kommunisere. Logopeden utreder og jobber med mennesker som har ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale) og svelgevansker.

Barn i grunnskolen og voksne med særskilt behov for opplæring kan ha rett til logoped– eller audiopedagogtjenester fra kommunen som et spesialpedagogisk tilbud etter opplæringsloven. Fylkeskommunen plikter å tilby slik hjelp til ungdom i videregående skole.

Helsestasjon for ungdom (13-25 år)

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for deg mellom 13-25 år. På helsestasjonen for ungdom kan du få hjelp og råd fra helsesykepleier, lege og  jordmor. De som jobber der har taushetsplikt.

Informasjon om Helsestasjon for ungdom i Oppdal.

Følg gjerne Oppdal_hfu på instagram.

Du kan lese mer om HFU i Norge.

Friskliv og mestring (18 år -)

Friskliv og mestring er et tilbud for deg som ønsker støtte til endring av levevaner og bedre mestring i hverdagen.  Det kan for eksempel være ønske om å bli mer fysisk aktiv, få et mer hensiktsmessig kosthold eller bedre søvn, eller å lære å leve med helseutfordringer.

Tilbudene våre er både for deg som har fått en langvarig eller kronisk sykdom som du ønsker hjelp til å mestre, eller for deg som bare trenger litt ekstra hjelp til å komme i gang. Du kan ta direkte kontakt med tjenesten eller bli henvist, eksempel fra fastlege, helsepersonell, NAV, sykehus.

Trening, behandling og oppfølging av bevegelse, motorikk og deltakelse (0-18 år)

Fysioterapeuten for barn og unge  jobber på helsestasjon, i skolehelsetjenesten og ute i barnehagene. Informasjon om fysioterapi for barn og unge i Oppdal.

BUP konsultasjon

BUP hjelper barn under 18 år med sin psykiske helse.

Psykologer fra BUP kommer til Oppdal hver måned for å veilede ansatte i tjenestene, og gjennomføre førhenvisningsmøter med barn/unge, foresatte og saksansvarlig fra den tjenesten som bringer saken inn til BUP- konsultasjonen. Konklusjonen kan da bli at barnet henvises BUP eller at hjelpen skal gis av lokalt hjelpeapparat (ingen henvisning foreløpig).

Det er lege og/ eller barnevern som henviser til BUP. Henviser kan innhente informasjon fra andre instanser som allerede er inne i saken. Lege kan henvise til BUP uten å benytte BUP-konsultasjonen i kommunen.

Oppfølgingen av BUP skjer ved avdelingen i Orkdal. I Oppdal prøves det nå ut å gjennomføre den første samtalen (med barnet/ ungdommen og foreldre), etter henvisning og inntak, i Oppdal.

Informasjon om Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs Hospital avd. Orkdal.

For å sikre et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid, er det etablert pakkeforløp. Informasjon om pakkeforløp for psykiske lidelser for barn og unge.

Treffpunkt- barn som pårørende

Treffpunkt er for barn og unge mellom 6 og 16 år som har alvorlig sykdom i familien, eller som har opplevd at noen som står dem nær er død.

På Treffpunkt møtes barn som er i liknende situasjoner – som kan skjønne følelser som skyld, angst og uro, sinne og irritasjon, som selv kanskje har hodepine eller vondt i magen. Her treffer de trygge voksne som har tid til å lytte, leke og dele.

Samtale er sentralt på alle Treffpunkt, men praten skjer på barnas premisser. På alle Treffpunkt er det lek, spill og aktiviteter.

Her er en video om Treffpunkt med utgangspunkt i kreftsykdom. NB: I Oppdal er Treffpunkt for alle barn som har alvorlig sykdom i familien, eller har opplevd at noen som står dem nær er død.

Treffpunkt finner sted én til to kvelder i måneden og varer normalt i to timer. Treffpunkt blir ledet av voksne med erfaring fra arbeid med barn og unge. De har taushetsplikt og har levert politiattest.

Kontaktinformasjon til Treffpunkt Oppdal.

PIS gruppe (for deg med skilte foreldre)

Samtalegrupper for barn som har foreldre som bor i to hjem. Dette tilbudet settes opp etter behov. Ta kontakt med helsestasjon eller  helsesykepleier på skolen. Kontaktinformasjon i lenke.

Les mer om skilsmissegrupper i lenke.

Gruppetilbud for barn av foreldre med psykiske vansker og/eller rusavhengighet (BAPP gruppe).

Gruppetilbud for barn i alderen 8-12 år av foreldre med psykiske vansker og/eller rusavhengighet. Formålet er å bryte tabu og skape åpenhet, gi rom for gjenkjennelse og refleksjon og redusere følelser av skyld og skam. Gjennom dette øker barnets mestringskompetanse i eget liv.

Gruppetilbudet gjennomføres av opplærte gruppeledere fra psykisk helse- og rusarbeid og helsestasjon.

Ta kontakt med Oppdal helsestasjon, tlf. 918 96 076, eller ta kontakt med helsesykepleier på din skole.

Informasjon om BAPP og bakgrunn for tilbudet.

Mestringskurs for ungdom (DU kurset)

Målsetningen med DU-kurset er å gi deg ulike metoder som bidrar til å redusere følelsen av depresjon, nedstemthet og angst. DU-kurset handler om hvordan vi kan forstå og endre de tankene og følelsene vi har, uavhengig av årsaken til at det har blitt slik.

Kurset er for ungdom som har erfaring med å være nedstemt over tid og/eller kjenner sosial angst. Ønsker du å vite mer om DU-kurs, ta kontakt med Psykisk helse – og rusarbeid.

Unge voksne gruppe

Dagsenter Huset tilbyr mange ulike aktiviteter, der i blant gruppen  “unge voksne”. Her kan du treffe andre med noen av de samme utfordringene som deg.

Hjelpetiltak etter vedtak

Aktivitetskontakt

Aktivitetskontakt et tilbud for deg som må ha individuell hjelp for å delta i aktiviteter på fritiden. Det kan være bistand til og fra, eller under aktiviteten. 

Ordningen har til hensikt å bryte isolasjon, og hjelpe den enkelte til en aktiv og meningsfull fritid, ved å komme seg ut av hjemmet og delta på kultur- og fritidsaktiviteter. 

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig støtte du kan få hvis du ikke kan forsørge deg selv. Det er bare ett søknadsskjema hvor du selv beskriver hva du ønsker å søke om av økonomisk støtte.

Alle under 30 år har plikt til å delta i arbeidsrelatert aktivitet for å få økonomisk sosialhjelp i Norge.

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Spesialpedagogisk hjelp under opplæringspliktig alder (IUP)

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp hvis de har særlige behov for det (barnehageloven § 31). Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage, eller ikke. Formålet er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter.

Det er kommunen som har ansvar for å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp. Før enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp kan fattes sendes henvisning til PP-tjenesten som utarbeider en sakkyndig vurdering.

Foreldre kan enten selv henvende seg til PP-tjenesten, eller de kan samarbeide med barnehagen, helsesykepleier eller andre hjelpetjenester om henvisningen.

Informasjon om PP- tjenesten i Oppdal.

Barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp, skal ha tilbud om en individuell utviklingsplan (IUP). Den individuelle utviklingsplanen utarbeides av barnehagen/ der barnet er i hverdagen i samarbeid med foresatte og aktuelle tjenester.

Kontinuiteten i oppfølgingen og aktiv bruk av Samspill IUP vil gi mulighet for å sikre god medvirkning, og lette overgangen mellom barnehage og skole.

NB: Dette må ikke forveksles med Oppdals barneskoler innarbeidede individuelle utviklingsplaner for alle elever. Til dette benyttes Visma Flyt skole, fane; vurdering.  

Skyss

I noen tilfeller vil det være nødvendig med skyss for at barnet kan benytte seg av tilbudet om spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring. I disse tilfellene har barnet rett på gratis skyss (barnehageloven §36).

Tilrettelagt barnehagetilbud

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud (jf. Barnehageloven § 37). Det er foreldre, i samarbeid med barnehagen, som søker om individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet til barnet

Spesialpedagogisk tilrettelegging for elever ( IOP)

Alle elever med behov for spesialpedagogisk tilrettelagt opplæring, og har vedtak om spesialundervisning (Oppl §5-1), har rett til en opplæringsplan (IOP).

Den individuelle opplæringsplanen utarbeides av skolen på bakgrunn av sakkyndige vurderingen fra PP-tjenesten og vedtak om spesialundervisning.

Målet er å sette eleven i sentrum ved at opplæring bevisst tar sitt utgangspunkt i kjennskap til elevens evner og forutsetninger. Systematisk refleksjon over opplæringen, samordning med klassens ordinære ordinær opplæring, og samarbeid mellom lærere og andre tjeneser er avgjørende.

Kontinuiteten i opplæringen og aktivt bruk av IOP vil gi mulighet for å sikre god medvirkning, og til å lette overgangen mellom mellom trinn i grunnskolen, og mellom grunnskole og videregående opplæring.

PP-tjenesten skal hjelpe skolen med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.

Informasjon om PP- tjenesten i Oppdal.

Verktøyet Samspill IOP finner du her.

Boveiledning

Boveiledning er opplæring og veiledning i dagliglivets gjøremål og sosiale ferdigheter. Tjenesten består i å tilrettelegge rundt tjenestemottaker, slik at bruker kan mestredagliglivets ferdigheter på bakgrunn av egne ressurser. Tjenesten har en veiledende funksjon. Tjenesten skal fremme bruker sine muligheter til mestring og egenomsorg.

Tiltaket er for brukere over 18 år som bor i,  eller er på vei til å etablere seg i egen bolig, og som trenger veiledning i hverdagen.

Ledsagerbevis

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Du betaler selv gjeldende priser. En rekke institusjoner og arrangører tilbyr gratis adgang eller billett til nedsatt pris til ledsageren mot at den funksjonshemmede fremviser ledsagerbeviset.

Parkeringsbevis

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har behov for å kunne parkere nærmere f.eks bosted, arbeidssted eller i forbindelse med annen regelmessig aktivitet.

Barneverntiltak etter vedtak

Barneverntiltak tilpasses den enkeltes behov. Det kan for eksempel være:

Råd og veiledning

Økonomisk stønad til fritidsaktiviteter

Besøkshjem

Barneverntjenesten har mulighet til å tilby besøkshjem til barn og ungdom som har et særlig behov for opphold et annet sted enn i foreldrehjemmet. Besøkshjem tilbys som oftest i tilknytning til helg. Besøkshjem tilbys i vanlige familier i nærområdet.

Støttekontakt

En støttekontakt viktigste oppgave er å hjelpe et barn eller en ungdom med å få en meningsfylt fritid, og oppleve gode sosiale erfaringer. Det er barnets behov og ønsker som er avgjørende.

Barnehage/SFO

Barnehage og SFO benyttes i enkelte tilfeller når dette vurderes som spesielt viktig for barnets utvikling, på grunn av forholdene i hjemmet.

Fosterhjem

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Noen ganger er det foreldrene som i samarbeid med barneverntjenesten bestemmer at barnet skal bo i fosterhjem. Andre ganger kan barn bli plassert i fosterhjem mot foreldrenes vilje.

Institusjon

En institusjon tar vare på barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Dette gjelder for barn der omsorgsbehovet er større enn det som kan dekkes i et fosterhjem.

Familietiltak etter vedtak barnevernet

Familietiltak i barnevernet tilpasses den enkeltes behov. Det kan for eksempel være:

Funksjonell familieterapi (FFT)

Funksjonell familieterapi (FFT) er et behandlingstilbud for familier hvor en ungdom (11-18 år) viser bekymrende atferd som vanskeliggjør samspillet i familien og i nettverket. Det kan dreie seg om konflikter hjemme utfordringer på skolen, uheldig innflytelse fra venner, rus eller kriminalitet.

I FFT settes ungdommens atferd i sammenheng med hvordan alle i familien gjensidig påvirker hverandre. Terapeuten møter hele familien på kontoret eller hjemme hos familien.

Les mer om FFT og ulike metoder for behandling av atferdsvansker

Multisystemisk terapi (MST)

MST er et behandlingstilbud for familier med ungdom med alvorlige atferdsvansker. Det kan dreie seg om konflikter hjemme, utfordringer på skolen, uheldig innflytelse fra venner, rus eller kriminalitet.  For mange ungdommer kan MST være et alternativ til plassering utenfor hjemmet (12-18 år).

Les mer om MST og ulike metoder for behandling av atferdsvansker

Parent Management training- the Oregon model (PMTO)

Parent Management Training Oregon (PMTO) er et individuelt behandlingstilbud for foreldre til barn mellom 3 og 12 år som viser tydelige tegn på høyt aggresjonsnivå, og som ofte kommer i konflikt med andre barn og voksne. PMTO tar utgangspunkt i at de sosiale omgivelsene i stor grad påvirker barnets tilpasning. Målet er å forandre barnets atferd gjennom nye familierutiner og handlinger.

Foreldrene får tilbud om opplæring slik at de blir i stand til å snu barnets negative utvikling. Foreldrene lærer at det er viktig å gi barnet ros og oppmuntring, samtidig som de får hjelp til å stille tydelige og realistiske krav og grenser for barnet. PMTO brukes også i fosterhjem og på barnevernsinstitusjoner.

Les mer om PMTO og ulike metoder for behandling av atferdsvansker

IP- koordinator/ Individuell plan (IP)

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal bare utarbeides dersom personen selv ønsker det. Det er koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering som har det overordnede ansvaret for individuell plan og for oppnevning av koordinator. Henvendelser om individuell plan skal rettes dit. Helsepersonell har også plikt til å melde fra til denne enheten om behov for individuell plan. Informasjon om Koordinerende enhet i Oppdal.

Barnekoordinator (etableres i 2023)

Retten til barnekoordinator gjeld for familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsett funksjonsevne, og der barnet har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

Barnekoordinator skal koordinere det samlede tjenestetilbudet rundt familien og bidra aktivt for å vareta ansvaret kommunen har for oppfølging og tilrettelegging for familien. Barnekoordinator skal sørge for at familien og barnet får nødvendig informasjon og veiledning om de aktuelle velferdstjenestene, og formidle kontakt og tilvise til velferdstjenester der det er nødvendig. Dersom det er oppnevnt barnekoordinator etter helse- og omsorgstjenestelova § 7-2a, skal barnekoordinatoren sørge for samordning av tjenestetilbudet.

Oppdal kommune styrker koordinerende enhet fra 2023 for å ivareta retten til Barnekoordinator. Koordinerende enhet har ansvar for drift av stafettloggen. I 2023 har gjennomfører Oppdal et prosjekt for implementering av Sett-handlingsveilederen og stafettloggen.

Økonomisk rådgivning

På NAV-kontoret kan du få hjelp av en økonomi- og gjeldsrådgiver. Se hva du kan få hjelp med og hvordan du kan forberede deg til møtet med NAV.

Ungdomsklubben

Oppdal ungdomsklubb er en åpen møteplass for ungdom i alderen 10 – 25 år, fordelt alders-vis på ulike kvelder igjennom uken,

med spesielt fokus på medvirkning, inkludering og forebygging.

Vi tilbyr forskjellige aktiviteter som ungdommene selv bestemmer gjennom ungdomsstyret.

Aktivitetene har lav terskel for deltagelse og ungdomsklubben er gratis for alle.

BUA - utlån av utstyr

BUA står for BARN-UNGE-AKTIVITET, og er en ideell stiftelse.

Målet er å bidra til inkludering, bedre folkehelse og redusert forbruk. De har utviklet verktøy og tjenester som skal gjøre det enklere for kommuner og frivillige organisasjoner å drive utlån av sport- og friluftsutstyr i kommunene. Deres visjoner er at alle barn i jevnlig fysisk aktivitet uten økt forbruk – og da må det være lett å låne utstyr.

Informasjon om BUA i Oppdal.

Gratis ferietilbud

Ferdigstilles november:

 • Røde Kors
 • Blå Kors
 • Kavlifondet
 • Frelsesarmeen
 • Turistforeningen