Foreldrehverdagen endrer seg i takt med barnets utvikling. Noen gang kan det være godt å søke støtte for å stå best mulig i foreldrehverdag.

I Oppdal vil vi at det skal være lett for foreldre/ foresatte å få støtte og veiledning. Her finner du en oversikt over hva Oppdal Kommune kan tilby av foreldrestøttene tilbud.

Nettstedet Foreldehverdag anbefales for trygge råd til deg med barn.

Veiledningssamtaler

Tverrfaglig samtale på Familiesenteret

Åpen dør hver onsdag mellom kl. 09.00 – 12.30 med fagpersoner fra helsestasjonen, pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnevern, psykisk helsearbeid og rus. Familiesenteret kan tilby råd og veiledning ut fra familien sitt samlede behov, være noen å tenke høyt sammen med og en støtte på veien videre.

Helsestasjon: 

 • Helsesykepleier i Helsestasjon (0-5 år)
 • Fysioterapeut barn og unge (0-18 år)
 • Jordmor

Informasjon om Helsestasjon i Oppdal.

Du finner Oppdal helsestasjon på Facebook.

Informasjon om helsestasjon i Norge.

Skolehelsetjenesten (6-20 år):

Trenger du å snakke med noen, ta kontakt med oss. Går du på skole kan du bare stikke innom helsesykepleier på skolen eller ringe henne. Du kan også ringe Helsestasjon for å gjøre avtaler. Vi er her for deg.

 • Helsesykepleier i skolehelsetjenesten
 • Fysioterapeut barn og unge (0-18 år)

Informasjon om Skolehelsetjenesten i Oppdal.

Informasjon om skolehelsetjenesten i Norge.

Helsestasjon for Ungdom (HFU) (13-20 år):

 • Helsesykepleier, lege eller jordmor.

Informasjon om Helsestasjon for ungdom i Oppdal.

Følg gjerne Oppdal_hfu på instagram.

Du kan lese mer om HFU i Norge.

PP-tjenesten (0-15 år):

 • PP rådgiver (0-15 år)

Informasjon om PP- tjenesten i Oppdal.

Informasjon om PP- tjenesten i Norge.

Barnevernet (0-25 år):

 • veileder i barneverntjenesten

Informasjon om Barnevernstjenesten i Oppdal og Rennebu.

Bufdir gir faglige anbefalinger, utvikler tiltak og har generell oversikt over feltet, mens det kommunale barnevernet har ansvaret for å sikre hjelp til det enkelte barn.

Psykisk helse- og rusarbeid (13 år-):

 • veileder i psykisk helse- og rusarbeid, krever henvisning fra lege.

Informasjon om Psykisk helse – og rusarbeid i Oppdal.

Informasjon om psykisk helsehjelp til barn og unge i Norge.

Psykolog

 • Ansatte i tjenestene kan involvere kommunepsykolog i samtaler ved behov

Fastlege (0-25)

 • Alle har en egen fastlege.

Informasjon om fastlegene i Oppdal.

Informasjon om fastlege og fastlegeordningen i Norge.

Par- og familieveiledning

Tverrfaglig samtale på familiesenteret

Åpen dør hver onsdag mellom kl. 09.00 – 12.30 med fagpersoner fra helsestasjonen, pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnevern, psykisk helsearbeid og rus. Familiesenteret kan tilby råd og veiledning ut fra familien sitt samlede behov, være noen å tenke høyt sammen med og en støtte på veien videre.

Par- og familiesamtale på helsestasjon

Ønsker du å snakke med en familieterapeut om ting som påvirker parforholdet ditt, hvordan dere samarbeider som foreldre/familie/storfamilie, ønsker dere å styrke parforholdet eller løse konflikter i familien på en bedre måte?
Helsestasjonen har egen familieterapeut/helsesykepleier.
Ta kontakt med Helsestasjonen.

Samtale på familievernkontoret

De fleste kan kjenne seg igjen i at familielivet ikke alltid blir slik man hadde tenkt på forhånd. Familievernet er en nasjonal tjeneste for deg som kan ha nytte av litt ekstra støtte og hjelp.

Alle som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien kan få tilbud om behandling og rådgivning fra familievernet. På familievernkontorene møter du blant annet psykologer og sosionomer med videreutdanning i familieterapi.

Familievernet krever ikke henvisning fra lege eller lignende. Du tar selv kontakt for å gjøre en avtale med ditt familievernkontor. Det er helt gratis å benytte seg av tjenesten. Tjenesten har taushetsplikt.

Familievernkontoret i Trondheim kommer til Oppdal hver måned.

Foreldreforberedende temakvelder

Foreldreforberedende temakvelder med fokus på fødsel, barseltiden foreldrerollen og parforholdet gjennomføre 3-4/ år etter behov.  Det legges opp til 3 kvelder hvor jordmor, helsesykepleier, fysioterapeut og familieterapeut samarbeider om innholdet.

En av kveldene bygger på Godt samliv, et samlivskurs for førstegangsforeldre. Dette kurset tar sikte på å hjelpe dere til å være der for hverandre også når dere blir foreldre. Målet er å gi støtte og inspirasjon i en periode med store forandringer og utfordringer i hverdagen.

Godt samliv 

Jordmortjenesten er ansvarlig for å arrangere temakveldene som annonseres i møte med de vordende foreldrene, og på facebook siden til Oppdal helsestasjon, Oppdal kommune og Rennebu kommune.

Tilbudet er for vordende foreldre i Oppdal og Rennebu, førstegangsforeldre prioriteres.

Fredagstreff (gravide og småbarnsforeldre)

Fredagstreff er et tilbud til alle gravide og småbarnsforeldre. Fysioterapeuter,  helsesykepleiere, lege, jordmødre og helsesekretær veksler på å delta. Aktivitetene kan være lett trening, kostholdsråd, vanlige sykdommer i småbarnsalderen, babymassasje m.m. Det serveres kaffe/te/vann den siste timen av treffet.

Tidspunktet er ca. annenhver fredag fra kl. 12:00 til 14:00.

Treffene annonseres på helsestasjonens side på Facebook.

ICDP- foreldreveiledningsprogram (Innvandrertjenesten)

International Child Development Programme (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse.

ICDP Huset illustrerer at de 8 temaene for godt samspill er byggesteiner for 3 dialoger. Disse bygges nedenfra med å bli bevisst på ‘tomta’ og deretter bygge ‘grunnmur’, ‘etasjer’ og til slutt ‘taket’.

Oppdal kommune tilbyr programmet til alle som bosettes med barn under 18 år,  eller som får barn mens de er i introduksjonsprogrammet. Det er lokale ICDP- veiledere.

Informasjon om ICDP.

Foreldreveiledningsprogram- De utrolige årene (DUÅ)

DUÅ – veiledningsprogram er for foreldre med barn i alderen 3 – 6 år og 6 – 12 år. Programmene tar sikte på å styrke foreldreferdighetene, øke barnas sosiale kompetanse og ferdigheter, og redusere atferdsproblemer.

Programmet settes opp sporadisk gjennom Familiesenteret i Oppdal.

Foreldreveiledningskurs- Trygghetssirkelen (1-3 år)

Foreldreveiledningskurset Circle of security (COS), trygghetssirkelen, gir dere foreldre et verktøy til å bedre forstå hvilke behov barna har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre.

Trygghetssirkelen hjelper oss til å se hvilke behov barnet har for foreldrenes støtte, både når de utforsker verden og når de opplever vanskelige følelser. Målet med kurset er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg, og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer i livet. Kurset kan også bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine.

Les mer om kurset her.

Kurset er er for foreldre som har barn i alderen 1-3 år, og arrangeres av helsestasjon. Ta kontakt ved interesse for kurset.

Barnekoordinator (etableres 2023)

Retten til barnekoordinator gjeld for familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsett funksjonsevne, og der barnet har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

Barnekoordinator skal koordinere det samlede tjenestetilbudet rundt familien og bidra aktivt for å vareta ansvaret kommunen har for oppfølging og tilrettelegging for familien. Barnekoordinator skal sørge for at familien og barnet får nødvendig informasjon og veiledning om de aktuelle velferdstjenestene, og formidle kontakt og tilvise til velferdstjenester der det er nødvendig. Dersom det er oppnevnt barnekoordinator etter helse- og omsorgstjenestelova § 7-2a, skal barnekoordinatoren sørge for samordning av tjenestetilbudet.

Oppdal kommune ansetter Barnekoordinator fra 2023. I tillegg til beskrivelsen over, vil barnekoordinator har ansvar for drift av sett-handlingsveilederen inklusive stafettloggen.

Hjelpetiltak etter vedtak

Hjemmekonsulent (gratis)

Når omsorgspersoner med barn blir syke og ikke selv kan ta hånd om praktiske oppgaver i hjemmet, er det mulig å søke bistand av hjemmekonsulent. Tilbudet er gratis. Familier med barn melder behov for samarbeid ved å fylle ut et enkelt søknadsskjema hvor en formidler hvilke behov en har for praktisk hjelp i aktuell situasjon.

Hjemmekonsulenttilbudet gis i en begrenset periode. Søknad behandles av leder helsestasjon.

Redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

Husholdninger med en samlet årsinntekt under kr 559.166,-  skal betale maks 6% av inntekten i foreldrebetaling for første barn. Dersom familien har flere barn i barnehage, skal den få søskenmoderasjon for de andre barna. Les mer om dette her.

Avlastning

Hjemmetjenesten gir tilbud om individuelt tilpasset avlastning for familier/enkeltpersoner med tyngende omsorgsoppgaver.

Omsorgslønn

Omsorgslønn er en økonomisk ytelse som kan gis til person som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Les mer om dette her.

Rabattert plass i kulturskole

Informasjon kommer.

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig støtte du kan få hvis du ikke kan forsørge deg selv. Det er bare ett søknadsskjema hvor du selv beskriver hva du ønsker å søke om av økonomisk støtte.

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Barneverntiltak etter vedtak

Barneverntiltak tilpasses den enkeltes behov. Det kan for eksempel være:

Besøkshjem

Barneverntjenesten har mulighet til å tilby besøkshjem til barn og ungdom som har et særlig behov for opphold et annet sted enn i foreldrehjemmet. Besøkshjem tilbys som oftest i tilknytning til helg. Besøkshjem tilbys i vanlige familier i nærområdet.

Avlastning

Et avlastningshjem benyttes når foreldrene trenger avlastning fra omsorgsoppgaven. Avlastningshjem tilbys i vanlige familier i nærområdet.

Støttekontakt

En støttekontakt viktigste oppgave er å hjelpe et barn eller en ungdom med å få en meningsfylt fritid, og oppleve gode sosiale erfaringer. Det er barnets behov og ønsker som er avgjørende.

Barnehage/SFO

Barnehage og SFO benyttes i enkelte tilfeller når dette vurderes som spesielt viktig for barnets utvikling, på grunn av forholdene i hjemmet.

Økonomisk stønad

Økonomisk stønad benyttes når foreldrenes økonomiske situasjon i en kortere periode er vanskelig. Det kan for eksempel gis stønad til fritidsaktiviteter, barnehage, SFO og annet.

Fosterhjem

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Noen ganger er det foreldrene som i samarbeid med barneverntjenesten bestemmer at barnet skal bo i fosterhjem. Andre ganger kan barn bli plassert i fosterhjem mot foreldrenes vilje.

Institusjon

En institusjon tar vare på barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Dette gjelder for barn der omsorgsbehovet er større enn det som kan dekkes i et fosterhjem.

Familietiltak etter vedtak

Familietiltak i barnevernet tilpasses den enkeltes behov. Det kan for eksempel være:

Funksjonell familieterapi (FFT)

Funksjonell familieterapi (FFT) er et behandlingstilbud for familier hvor en ungdom (11-18 år) viser bekymrende atferd som vanskeliggjør samspillet i familien og i nettverket. Det kan dreie seg om konflikter hjemme utfordringer på skolen, uheldig innflytelse fra venner, rus eller kriminalitet.

I FFT settes ungdommens atferd i sammenheng med hvordan alle i familien gjensidig påvirker hverandre. Terapeuten møter hele familien på kontoret eller hjemme hos familien.

Les mer om FFT og ulike metoder for behandling av atferdsvansker

Multisystemisk terapi (MST)

MST er et behandlingstilbud for familier med ungdom med alvorlige atferdsvansker. Det kan dreie seg om konflikter hjemme, utfordringer på skolen, uheldig innflytelse fra venner, rus eller kriminalitet.  For mange ungdommer kan MST være et alternativ til plassering utenfor hjemmet (12-18 år).

Les mer om MST og ulike metoder for behandling av atferdsvansker

Parent Management training- the Oregon model (PMTO)

Parent Management Training Oregon (PMTO) er et individuelt behandlingstilbud for foreldre til barn mellom 3 og 12 år som viser tydelige tegn på høyt aggresjonsnivå, og som ofte kommer i konflikt med andre barn og voksne. PMTO tar utgangspunkt i at de sosiale omgivelsene i stor grad påvirker barnets tilpasning. Målet er å forandre barnets atferd gjennom nye familierutiner og handlinger.

Foreldrene får tilbud om opplæring slik at de blir i stand til å snu barnets negative utvikling. Foreldrene lærer at det er viktig å gi barnet ros og oppmuntring, samtidig som de får hjelp til å stille tydelige og realistiske krav og grenser for barnet. PMTO brukes også i fosterhjem og på barnevernsinstitusjoner.

Les mer om PMTO og ulike metoder for behandling av atferdsvansker

Økonomisk rådgivning

På NAV-kontoret kan du få hjelp av en økonomi- og gjeldsrådgiver. Se hva du kan få hjelp med og hvordan du kan forberede deg til møtet med NAV.

BUA- utlån av utstyr

BUA står for BARN-UNGE-AKTIVITET, og er en ideell stiftelse.

Målet er å bidra til inkludering, bedre folkehelse og redusert forbruk. De har utviklet verktøy og tjenester som skal gjøre det enklere for kommuner og frivillige organisasjoner å drive utlån av sport- og friluftsutstyr i kommunene. Deres visjoner er at alle barn i jevnlig fysisk aktivitet uten økt forbruk – og da må det være lett å låne utstyr.

Informasjon om BUA i Oppdal.

Fritidsportal

ungfritid.no

Gratis ferietilbud

Røde kors

Ferie for alle

Lions