Samtykke til tverrfaglig samhandling

Taushetsplikten og unntak fra den er rettet mot den enkelte yrkesutøver, det er dermed den enkelte selv som har ansvar for å påse at ikke taushetsplikten brytes.

Det viktigste unntaket fra enhver taushetsplikt er samtykke fra den som opplysningen gjelder jf, forvaltningsloven §13a. Når opplysningen gjelder barn må det avklares hvem som har rett til å samtykke på vegne av barnet jf Barnelova§30-33 og 39,  og pasientrettighetsloven §3-4.

For at et samtykke skal være gyldig må vedkommende ha fått informasjon om hvilke opplysninger som gis videre og til hvem. Vedkommende skal også ha forstått formålet med, rekkevidden av og konsekvensene av at opplysninger gis videre og gitt samtykke frivillig. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Samtykket kan være skriftlig eller muntlig, og uttrykkelig så vel som stilltiende.

Samtykkeskjema for tverrfaglig samhandling finner du som verktøy i sett-handlingsveilederen.

Visma samspill stafettlogg

Stafettloggen er et digitalt verktøy for samarbeid mellom barn, ungdom, unge voksne, gravide, foresatte og enheter/tjenester som er involvert ved undring eller bekymring.

Stafettloggen gir oversikt over tiltak, evalueringer og involverte personer rundt barnet/ ungdommen/ den unge voksne/ den gravide. Tiltakene i en stafettlogg knyttes til områder der hen kan ha nytte av ekstra støtte i en kortere periode eller over lengre tid. Tiltak knyttet til fritid eller hjemmeforhold følges alltid opp av foresatte.

Stafettloggen utarbeides alltid i samarbeid med den det gjelder og foresatte og fungerer som møtereferat. Kun barnets/ ungdommens foreldre og de personene som foreldrene/ den unge gir tillatelse til, får lesetilgang til loggen. Det er kun de som deltar aktivt i tiltak som skal være med på møter.

Stafettloggen erstatter ikke IOP, IUP eller IP, men sikrer at de ulike aktørene blir koordinert til det beste for brukeren. Stafettloggen erstatter heller ikke fagsystemer eller dokumentasjonskravet som følge av profesjon, men loggen arkiveres og det kan vises til tiltak og evalueringer nedskrevet i stafettloggen.

Foreldre kan be om en stafettlogg dersom en tenker det er områder som krever oppmerksomhet rundt et barn/ ungdom.

Stafettloggen til et barn/ ungdom/ ung voksen/ gravid avsluttes når tiltakene har gitt effekt, og en har oppnådd en ønsket utvikling. Foreldre/ den unge kan til enhver tid velge å avslutte loggen. 

Oppsummerte er formålet med stafettloggen å:

  • Sikre tidlig innsats, bedre samordning av tjenester og involvering av brukerne 
  • Sikre at brukerstemmen kommer tydelig fram 
  • Forenkle og samordne vår innsats på en bedre måte 
  • Forebygge oppfølgingsbrudd 
  • Styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom barnehage/skole/tjenester rettet mot barn, unge og foreldre/ gravide. 

Stafettloggen opprettes av xxxxxxx.

Hjemmelsgrunnlag for stafettlogg.

Stafettholder- dokumentasjonsansvarlig

Stafettholderen er den personen som er nærmest barnet/ ungdommen/den unge/ den gravide, og har et særs ansvar for dokumentasjon. Stafettholder har ansvar for å kalle inn til møter, lede møte, introdusere evt. nye samarbeidspartnere, involvere bruker, sørge for samtykke til samhandling, sørge for at stafettloggen oppdateres underveis i møte, involvere Barnekoordinator når det ansees som hensiktsmessig. 

NB: For tjenestene med dokumentasjonsplikt, kan stafettholder benytte eget journalsystem på nivå 1, vær da oppmerksom på stafettloggens medvirkningsmulighet som da bortfaller.