Tverrfaglig samtale på Familiesenteret

Familiesenteret kan tilby råd og veiledning ut fra familien sitt samlede behov, være noen å tenke høyt sammen med og en støtte på veien videre. En tverrfaglig samtale på Familiesenteret kan være nyttig for å avklare riktige samarbeidspartnerenivå 2, trinn 1 i sett-handlingsveilederen. Stafettholder avklarer sammen med de det gjelder hvem som blir med i samtalen på Familiesenteret.

Samarbeidsmøte

Når flere enn en tjeneste/ enhet er involvert i et samarbeid, er det et samarbeidsmøte. Samarbeidsmøte skal ha et tydelig mål, gode rammer og en tydelig ledelse. Benytt gjerne “forberedelse og gjennomføring av møte” som du finner som verktøy i sett-handlingsveilederen.

Samarbeidsmøtet går over til å hete ansvarsgruppemøte når en ser at det er behov for å koordinere tjenester over lengere tid.

Ansvarsgruppemøte

Det opprettes en  ansvarsgruppe når det er behov for å koordinere tjenester til bruker over lengre tid. Den består av brukeren og representanter for tjenester som brukeren mottar. Den enkelte i ansvarsgruppa har ansvar for bidra med aktuelle tjenester fra egne fagfelt. Ansvarsgruppa setter opp mål og tiltak i forhold til det og fordeler ansvar og har møter etter behov. Alt dokumenteres i i en individuell plan (IP). En i gruppen har rollen som IP-koordinator. Koordinerende enhet har myndighet til å peke ut IP- koordinatoren.