Brukermedvirkning innebærer at brukeren blir sett på som en likeverdig part i samtaler og beslutninger som angår hans eller hennes utfordring. Det viktigste i møtet er god kommunikasjon og at alle parter er åpne og lydhøre for hverandre.

Dette innebærer at barnet skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelser som berører barnet.

Retten til å gi uttrykk for sine meninger og medvirke i egen sak gjelder også for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Nedsatt funksjonsevne skal ikke være til hinder for at barn og unge blir hørt. Dersom det er behov for hjelpemidler, tolk eller liknende, må det sørges for dette.

Faglig forsvarlig oppfølging og behandling kan ikke settes til side fordi det går på tvers av barnets ønsker. Beslutninger som går på tvers av barnets ønsker bør begrunnes, og at barnets mening er vurdert skal fremkomme av dokumentasjonen. Det er viktig å være bevisst på at barnet aldri har ansvar for å bestemme.

Medvirkning i samtaler/ møter

Barnet, ungdommen, den unge voksne, den gravide eller foresatte (bruker) er den som vet best om sin egen livssituasjon.

I samtaler og møter må bruker oppleve å ha en reell innflytelse på egen oppfølging, kjenne tillit til tjenesteutøveren, bli møtt med respekt, få tilstrekkelig med informasjon og få tilbud om aktuelle tiltak.

Benytt gjerne forslag til “forberedelse og gjennomføring av møter” for å sikre at møter bygges opp i tråd med medvirkningsprinsippene, du finner den som verktøy i sett-handlingsveilederen.

Stafettlogg

Aktiv bruk av Stafettloggen sikrer medvirkning på individnivå.

Stafettloggen er et digitalt verktøy for samarbeid mellom barn, ungdom, unge voksne, gravide, foresatte og enheter/tjenester som er involvert ved undring eller bekymring. Stafettloggen utarbeides alltid i samarbeid med den det gjelder og foresatte, og to av de viktigste formålene er å involvere og sikre at brukerstemmen kommer tydelig fram. 

Tolk

Gjør alltid en vurdering av behovet for tolk.

En tolk arbeider for at mennesker som ikke snakker felles språk, skal kunne forstå hverandre. Ta kontakt med din leder om gjeldende rutiner for bruk av tolk i din enhet/ tjeneste. Se video om tolk.