Barnevernreformen trådte i kraft 01.01.2022. Reformen gir kommunen økt ansvar på barnevernområdet og skal bidra til å styrke det forebyggende arbeidet og tidlig innsats.

Fra 01.08.2022 endres totalt 14 lover som gjelder barn og unge, slik at kommunene får en plikt til å sørge for at de ulike tjenestene jobber sammen. Les mer om lovendringene.

Lovendringene skal bidra til å oppfylle FN`s bærekraftsmål:

“Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle , uansett alder”
«Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle»
«Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle