Kommuneledelsen skal sikre at ansatte som arbeider med barn, ungdom, unge voksne, gravide eller voksne med barn som pårørende, har nødvendig kompetanse til å identifisere og følge opp utsatte barn og unge. Ansvaret er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven, Barnehagelova, Opplæringsloven, Barnevernloven og Sosialtjenesteloven.

Kompetanse kan deles inn i ferdigheter, kunnskap og holdninger. Det er en sammenheng mellom nødvendig kompetanse, tjenestegjennomføring og avvikshåndtering. 

Aktuelle enheter og tjenester er:

Barnehager

Helsestasjon

Skoler

Skolehelsetjenesten

SFO

PP- tjenesten

Kulturskolen

Barneverntjenesten

Ungdomsklubben

Psykiske helse- og rusarbeid


Innvandrertjenesten


Medisinsk rehabiltering

Hjemmetjenestene

NAV

Oppdal Kommune- en lærende organisasjon

I forslag til kommunens handlingsplan 2023- 2026 er lærende organisasjon et fokusområde. Som et ledd i dette arbeidet er det lagt vekt på bruken av arbeidsplassen som læringsarena. Kompetanseheving på tvers av tjenester og enheter er også et fokusområde.

Det er kommuneledelsens ansvar å sikre at det er samhandling mellom tjenester og enheter for å utvikle felles kunnskap, kompetanse og kultur internt i kommunen og sammen med relevante eksterne samarbeidspartnere.

Sett-kompetansen er beskrevet på individnivå.

Kompetanseplan

Oppdal kommunes arbeidsgiverpolitikk beskriver læring og utvikling slik;

“Oppdal skal ha en kompetanseplan for enhetene som viser behovet for tilstrekkelig kompetanse på kort og lang sikt, hvordan kompetansen skal rekrutteres og hvordan den kompetansen som finnes i enheten skal utnyttes.  Medarbeidernes kompetanse er den viktigste ressursen i tjenesteproduksjon, og dermed sentralt satsningsområde i arbeidsgiverpolitikken”.

Oppdal Kommune gjennomfører kontinuerlig kartlegging av eksisterende kompetanse og vurdering av behov for kompetanse. Kartleggingen ender i kompetanseplaner i hver enhet.