Regionalt politiråd

Det regionale politirådet skal samle og koordinere det kriminalitetsforebyggende arbeidet regionalt og iverksette kunnskapsrettede strategier og tiltak.

Det regionale politirådet består av avsnittsledere i politiet, politikontakter, kommunedirektører og ordførere i Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal, Holtålen og Røros kommune.

Møtes årlig.

 

Barnevernstjenesten for Oppdal og Rennebu

Rennebu og Oppdal kommune har felles barneverntjeneste, der Oppdal er vertkommune. Formålet med samarbeidet er å ha en robust, faglig sterk, og tilgjengelig barneverntjeneste for kommunene.

“Dette kan bidra til å ha en faglig forsvarlig og effektiv tjeneste som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldene krav, sikre god og bred kompetanse, forsterke habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen, utvide det aktivt forebyggende arbeidet, sikre stabilitet i tjenestetilbudet, sikre at klientene ikke opplever uheldig nærhet eller vakanser i fht. saksbehandlingen, og at tjenesten blir mer attraktiv som arbeidsgiver” (samarbeidsavtale-barnevern).

NAV Oppdal og Rennebu

Oppdal kommune og Rennebu kommune har inngått et interkommunalt samarbeid hvor Oppdal kommune er vertskommune. Som følge av dette er det Oppdal Kommune og NAV Trøndelag som har en samarbeidsavtale.

Jordmortjeneste i Rennebu

Rennebu kommune kjøper jordmortjenester fra Oppdal Kommune tilsvarende 20 % stilling.