Sett-modellen er Oppdal kommunenes oversikt og dokumentasjon på hvordan vi jobber for å bygge et trygt og godt lag rundt barn, ungdom, unge voksne, gravide og foresatte. Sett-modellens handlingsveileder viser hvordan de ansatte skal handle på bakgrunn av bekymring, slik at kommunen kan legge til rette for riktig hjelp til riktig tid.

Dette skal være kjent for:

Barnehager

Helsestasjon

Skoler

Skolehelsetjenesten

SFO

PP- tjenesten

Kulturskolen

Barneverntjenesten

Ungdomsklubben

Psykiske helse- og rusarbeid

Innvandrertjenesten

Medisinsk rehabiltering

Hjemmetjenestene

NAV

Politi

Sett- modellen

Sett-modellen  (samhandlingsmodellen) viser hvordan vi jobber på alle nivå for å kunne sikre et trygt og godt lag rundt barn, ungdom, unge voksne, gravide og foresatte, og med det fremmer inkludering og unngår utenforskap i Oppdal.

Målgruppen er fra minus 9 mnd til 25 år.

Stat- kommune (kommunenivå): Her beskrives statlige føringer, kommunale føringer, samhandlingsavtaler og -arenaer på dette nivået. Her beskrivelse også hvordan kompetanse, dokumentasjon, systematisk brukermedvirkning og evaluering sikres.

Enhet- tjenesten (tjenestenivå): Her beskrives barnehager og skoler, tjenester for barn, unge og familier, forebyggende program, samarbeidsmøter, tverrfaglig samhandling, eksterne samarbeidspartnere, eksterne ressurser, kompetanseheving, dokumentasjon, systematisk brukermedvirkning og evaluering. Sammen med kommunenivået danner dette nivået grunnmuren for alt som gjøres på individnivå.

Ansatt- Barn/Unge- Foreldre (individnivå): Her beskrives tilbud for barn og unge, foreldrestøttendetilbud og trygge nettsider. Her beskrives også kompetansen som må til i dette arbeidet, hovedverktøyet; sett-handlingsveilederen, tverrfaglige samhandlingsarenaer, dokumentasjon, systematisk brukermedvirkning og evaluering på dette nivået.

Målet med modellen er å synliggjøre hvordan vi jobber helsefremmende og forebyggende, hvordan vi kommer tidlig inn, og hvordan vi samhandler tverrfaglig for barn, unge og familier som trenger det. Målet er at dette skal styrke samarbeidet på tvers av tjenester og nivå, øke kjennskapen til hverandre, styrke vår kompetanse i å forebygge, komme tidlig inn og samhandle, og sist men ikke minst styrke brukermedvirkningen for alle barn, unge og foresatte.

Modellen er utviklet gjennom tilskuddet; Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge fra Bufdir. Tilskuddsperioden er 2020- 2022, med mulighet for implementeringstilskudd i 2023.

Compilo (kvalitets-og dokumentasjonssystem)

Compilo er Oppdal kommunes helhetlige kvalitetssystem. Programmet har en modul som  samler all kvalitetsdokumentasjon og sikrer at vi har oppdaterte lovpålagte prosedyrer og dokumentasjon tilgjengelig.
Når all dokumentasjon samles på en felles plattform, gis ledere fullstendig oversikt, kontroll og myndighet over hvilke dokumenter, endringer og revisjoner som legges inn i kvalitetssystemet. I kvalitetssystemet kan ledere opprette leseliste for ansatte eller grupper. Dette sikrer at ansatte alltid er oppdatert på gjeldende dokumentasjon, prosedyrer og lovverk, og at de tilegner seg ny kompetanse. Det sikrer også at ledelsen er oppdatert på hvilken dokumentasjon og kompetanse de ansatte behøver.