Oppdal kommune sin viktigste oppgave og målsetting er å legge til rette for at innbyggerne skal ha god livskvalitet i dag og i framtida. Dette er beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel 2010- 2025, vedtatt i kommunestyret 12.1.10.

Visjon; Det gode liv i et attraktiv fjellbygd

Kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025

Kunnskapsgrunnlaget for folkehelsen- OSS I OPPDAL

I henhold til folkehelselovens § 5  skal kommunen hvert fjerde år utarbeide en skriftlig dokumentasjon (kunnskapsgrunnlag) på hvordan det står til med befolkningens helsetilstand. I Oppdal heter dette kunnskapsgrunnlaget “OSS i OPPDAL”  og viser hvilke styrker vi har i Oppdal og trekker frem tre utfordringsområder som kommunen skal ha fokus på til neste revidering om 4 år; Psykisk helse hos barn og unge, utenforskap- alle skal med og flere eldre med helseutfordringer.  Grunnlaget ble behandlet og tatt til orientering i kommunestyret oktober 2022.

“Flere barn og unge rapporterer psykiske plager og mange unge strever med livsmestring. Psykisk helse har hatt en fordobling i antall henvisninger fra barn/unge under 18 år fra 2019 til 2021. Flere barn og unge rapporterer psykiske plager som stress, prestasjonspress, tristhet, skolevegring, samt en økning av diagnoser som angst og depresjon. Det er også observert en økning i spiseproblematikk og selvskading”.

Kunnskapsgrunnlaget for Oppdal.

Folkehelseprogram - "Det skal ei hel fjellbøgd te for å oppdra et barn"

Program for folkehelsearbeid er en 10 års nasjonal satsing for å få økt fokus fra kommunene om styrking av  psykisk helse og rusarbeid i kommunene, med særlig fokus på barn og unge. Det er KS og helse og omsorgsdepartementet som gjennom Helsedirektoratet står bak prosjektet. Utjevning av sosiale ulikheter i helse, livskvalitet, deltakelse ,mestring og medvirkning står sentralt. I Oppdal heter programmet;

Ut i fra programmet ble det etablert et prosjekt for å styrke barn og unges psykiske helse gjennom å styrke voksenrollen på alle barns arenaer i Oppdal, som igjen ble til delprosjekter som skal bidra til å styrke voksenrollen i Oppdal slik at flere barn og unge vil føle seg inkludert, føle mestring, medvirkning, involvert og trygg uansett på hvilken arena barn og unge er.

Felles benevnelsen for delprosjektene er;

Kommunene har tett samarbeid med Statsforvalter og FOU – og kompetansemiljø i Trøndelag i prosjektet, som har veiledet og gitt kommunene kompetanseheving på ” Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid”. (.pdf)

Kommunale profiler og rapporter

Folkehelseprofil for Oppdal kommune.

Oppvekstprofil for Oppdal kommune.

Tilstandsrapport for grunnskolen i Oppdal 2020/21.

Brukerundersøkelser er beskrevet under systematisk brukermedvirkning på kommunalt nivå.

Arbeidsgiverpolitikk

Oppdal kommunes arbeidsgiverpolitikk handler om verdier, mål og virkemidler som kommunen uttrykker i samhandling med medarbeidere for å nå mål som er satt for kommunal virksomhet.

“Tverrfaglighet og helhetstenkning er en forutsetning for vår troverdighet og må bli et fundament i organisasjonskulturen. Arbeidsforholdene må legges til rette slik at de ansattes settes i stand til å fylle sine roller på en god måte”.

Arbeidsgiverpolitikk i Oppdal kommune (krever innlogging Compilo).

Utviklingsprogrammet- ABSOLUTT

ABSOLUTT er et utviklingsprogram som skal bidra til at folkevalgte, administrasjon og ulike aktører i kommuneorganisasjon og lokalsamfunnet sammen utvikler kompetanse om handlingsrom, roller og ansvar for barn og unges utdanning og oppvekst.

ABSOLUTT står for Ansvar for Barnehage, Skole og  Oppvekst: Læring- Utvikling- Trivsel og Tilhørighet. FNs bærekraftmål danner utgangspunktet for ABSOLUTT Trøndelag. Det gjelder å tenke globalt og handle lokalt. Programmet er utviklet av KS, og består av fellessamlinger og hjemmearbeid i egen kommune.

I Oppdal er ABSOLUTT arbeidet ledet av Ordfører, varaordfører, rådgiver oppvekst, enhetsleder helse og familie, leder utvalg helse og oppvekst, tillitsvalgt utdanningsforbundet, enhetsleder kommunale barnehager.