Samhandling på kommunalt nivå innebærer at kommunens tjenester og enheter deler informasjon og kunnskap om, og samhandler rundt tiltak for barn, unge og deres familier. Samhandling bygger på innsikt og respekt for den enkeltes faglige og organisatoriske ståsted.

I Oppdal har vi team, råd og forum som ivaretar dette.

Årshjul lokal samhandling (utkast)

Måned

Kommunenivå

Enhets- tjenestenivå

Januar

Omsorgsforum 

Helsefremmende forum

Oppvekst Oppdal 


Ungdomslag


Februar

Omsorgsforum 


ArbeidslagMars


Omsorgsforum

Kriseteam  

Ungdomslag

April

Omsorgsforum

Helsefremmende forum

Oppvekst Oppdal

Arbeidslag

Mai

Omsorgsforum


Politiråd

UngdomslagJuni

Omsorgsforum


Kriseteam


Arbeidslag

Juli

August

Omsorgsforum

Helsefremmende forum

Kriseteam

Oppvekst Oppdal

Arbeidslag

September

Omsorgsforum

Ungdomslag

Oktober

Omsorgsforum

Politiråd 

Arbeidslag

November

Omsorgsforum

Helsefremmende forum

Kriseteam

Oppvekst Oppdal

Ungdomslag

Desember

 Omsorgsforum

Arbeidslag

Politiråd

Politiråd skal samle og koordinere det kriminalitetsforebyggende arbeidet lokalt og iverksette kunnskapsrettede strategier og tiltak. Politirådet må dermed sørge for at det er god samhandling mellom tjenester som arbeider med forebyggende og kriminalitetsforebyggende tjenester for å sikre at kunnskap om uønsket utvikling blir håndtert på en best mulig måte så tidlig som mulig.

Politirådet i Oppdal består av avsnittsleder i politiet, politikontakten, kommunedirektør og ordfører.

Politirådet møtes 2 ganger pr år. Det finnes et regionalt politiråd som kan erstatte et av disse møtene.

På enhets-tjenestenivå er det Ungdomslaget som fungere som arbeidsgruppen og ressursgruppen for politirådet.

Oppvekst Oppdal

Oppvekst Oppdal er et nettverk for alle som leder enheter og tjenester som jobber med barn og unge i Oppdal.  Sett i Oppdal er en fast sak på sakslista.

Oppvekst Oppdal møtes 4 ganger i året.

Helsefremmende forum

For å sikre systematisk og målretta folkehelsearbeid må folkehelsearbeidet forankres hos ledelsen og enhetslederne i kommunen.

Helsefremmende forum  består av ordfører, rådgiver oppvekst, enhetsleder plan og forvaltning, leder i NAV, enhetsleder tekniske tjenester, enhetsleder helse og familie, rådgiver helse, kommuneoverlege, samt fagleder folkehelse og miljørettet helsevern som er leder for teamet.

Helsefremmende forum møtes 4 ganger per år.

Omsorgsforum

Helse – og omsorgstjenestenes overordnede faglig forum er omsorgsforumet.

Omsorgsforumet består av rådgiver helse og omsorg, enhetslederleder helse og familie, enhetsleder Oppdal helsesenter, enhetsleder hjemmetjenestene, leder NAV og personalsjef.

Omsorgsforumet møtes månedlig.

Psykososialt kriseteam

Det psykososiale kriseteamet i Oppdal kommune skal sikre en enhetlig, likeverdig og forsvarlig psykososial oppfølging av de personer/familier som er rammet av krise, ulykke eller katastrofe. Kriseteamet utkalles av AMK eller Politi.

Kriseteamet består av helsesykepleiere, veiledere fra psykisk helse og rusarbeid, prest og kommuneoverlege.

Kriseteamet møtes 4 ganger per år (utenom oppdrag).

Politisk deltakelse i aktuelle utvalg

Oppdal kommunes politikere er representerte i samarbeidsutvalget for grunnskolen, Oppdal videregående skole og Oppdal Alpint. Du finner oversikten over dette her.